Szkolny konkurs

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO NA HASŁO
NA RATUNEK ZIEMI

  • ORGANIZATOR KONKURSU

PSP w Rudnikach

  • CELE KONKURSU

1. Kształtowanie postaw ekologicznych.

2. Podnoszenie świadomości ekologicznej, promowanie wśród dzieci idei powtórnego wykorzystywania odpadów.

3. Zrozumienie konieczności ochrony środowiska.

4. Dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem.

5. Aktywizowanie uczniów do działania na rzecz idei segregowania śmieci/odpadów.

6. Odkrywanie własnych zdolności i możliwości twórczych i językowych.

7. Propagowanie haseł promujących dbałość o czyste środowisko i segregację śmieci.

  • TEMATYKA KONKURSU

1. Główne hasło konkursu brzmi: NA RATUNEK ZIEMI. SEGREGUJMY ŚMIECI

2. Przedmiotem konkursu jest hasło skierowane do kibiców i bywalców kompleksu boisk sportowych w Rudnikach propagujące dbałość o czystość środowiska, otoczenia boisk, trybun.

  • ZASADY KONKURSU I KATEGORIE KONKURSOWE:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów PSP w Rudnikach

2. Hasło powinno być niedługie, poprawnie zredagowane i zapisane w języku polskim lub angielskim.

3. Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednego hasła zredagowanego samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).

4. Hasło należy: zapisać czytelnie, wyraźnie, starannie (może być napisane i wydrukowane) na kartce i włożyć do koperty, na której należy zamieścić informację zawierającą:

-imię i nazwisko, klasa

  • TERMINY

1. Ostateczny termin dostarczenia prac – 18 czerwca 2021r. do pań: Anity Borek lub Agnieszki Pietrzak

2. Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane.

  • NAGRODY

1. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac i wyłoni laureatów konkursu.

2. Oceniana będzie: pomysłowość, oryginalność, adekwatność do tematu konkursu, poprawność językowa i ortograficzna.

3. Nagrodzeni zostaną autorzy najlepszych haseł. Zwycięskie hasło z imieniem i nazwiskiem autora zawieszone zostanie w widocznym miejscu przy boiskach LZS w Rudnikach

  • INFORMACJE DODATKOWE

1. Prace dostarczone na konkurs stanowią własność Organizatora konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo ich publikacji oraz wykorzystania do celów własnych prac biorących udział w konkursie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE!