Konkurs ekologiczny

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO NA PLAKAT
NA RATUNEK ZIEMI

  • ORGANIZATOR KONKURSU

Publiczna Szkoła Podstawowa im.Andrzeja Wajdy w Rudnikach

  • CELE KONKURSU

1. Kształtowanie postaw ekologicznych.

2. Podnoszenie świadomości ekologicznej, promowanie wśród dzieci idei powtórnego wykorzystywania odpadów.

3. Zrozumienie konieczności ochrony środowiska.

4. Dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem.

5. Aktywizowanie uczniów do działania na rzecz idei segregowania śmieci/odpadów.

6. Odkrywanie własnych zdolności i możliwości.

  • TEMATYKA KONKURSU

1. Główne hasło konkursu brzmi: NA RATUNEK ZIEMI. SEGREGUJMY ŚMIECI

2. Prace powinny zawierać treści ekologiczne ukazujące prawidłowe postawy wobec środowiska przyrodniczego: segregację odpadów, recykling, ekologiczne postawy, piękno przyrody.

  • ZASADY KONKURSU I KATEGORIE KONKURSOWE:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów PSP w Rudnikach

Kategoria I – dzieci z klas I – III

Kategoria III – uczniowie klas IV -VIII

2. Konkurs rozegrany zostanie w dwóch kategoriach wiekowych, z których wyłonieni zostaną najlepsi (1-3 miejsca).

PLAKAT W FORMACIE A1 WYKONANY TECHNIKĄ DOWOLNĄ ukazujący ochronę środowiska, postawy ekologiczne w domu lub najbliższym otoczeniu ucznia związane z prawidłową segregacją odpadów.

Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej pracy wykonanej samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).

Do prac należy dołączyć informację zawierającą:

-imię i nazwisko, klasa

-tytuł pracy

  • TERMINY

1. Ostateczny termin dostarczenia prac – 18 czerwca 2021r. do pań: Anity Borek lub Agnieszki Pietrzak

2. Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane.

  • NAGRODY

1. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac i wyłoni laureatów konkursu.

2. Oceniana będzie: pomysłowość, oryginalność, adekwatność do tematu konkursu, czytelność przekazu, estetyka wykonania.

3. W każdej kategorii konkursowej nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych prac.

  • INFORMACJE DODATKOWE

1. Prace dostarczone na konkurs stanowią własność organizatora konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo ich publikacji oraz wykorzystania do celów własnych prac biorących udział w konkursie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE!