Procedury organizacji pracy szkoły w czasie zagrożenia epidemicznego

Procedura organizacji pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach od 01 września 2021r. 

Podstawa prawna:

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek (aktualizacja 03.08.2021r.)

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19.

Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność. Należy je prowadzić w sposób, który zapewni ich optymalną skuteczność w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie reguł sanitarnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb szkoły, do wymagań związanych z charakterem podejmowanych działań w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych lokalnych uwarunkowań.

W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne musi być rozsądnie godzona z dbałością o zdrowie psychiczne. Należy brać obie te potrzeby pod uwagę i szukać rozwiązań.

Organizacja zajęć w szkole

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

Przy wejściu do budynku szkoły (wejście główne i przy hali sportowej) umieszczone są urządzenia do dezynfekcji rąk. Dezynfekcja rąk obowiązuje wszystkich wchodzących do szkoły. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły i po zdezynfekowaniu rąk, w następnej kolejności myli ręce wodą z mydłem.

Rekomenduje się mierzenie temperatury wszystkim wchodzącym do szkoły.

W szkole mogą przebywać tylko uczniowie oraz pracownicy szkoły.

Osoby niebędące uczniami lub pracownikami szkoły będą mogły wejść do szkoły tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody od dyrektora szkoły, bądź osoby zatrudnionej w szkole.

Wszystkie osoby niebędące uczniami lub pracownikami szkoły przebywając w budynku szkoły zobowiązane są stosować maseczki zakrywające usta i nos (zgodnie z aktualnymi przepisami).

Uczniowie i pracownicy szkoły nie są zobowiązani do stosowania na terenie szkoły maseczek zakrywających usta i nos. Obowiązek noszenia maseczek przez wszystkie osoby przebywające w szkole może być wprowadzony przez dyrektora szkoły w sytuacji pogorszenia się sytuacji epidemicznej lub w przypadku zmiany przepisów.

Noszenie maseczek przez uczniów i pracowników szkoły w przestrzeniach wspólnych jest rekomendowane w sytuacjach braku możliwości zachowania dystansu (1,5m).

Rodzice uczniów mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w sytuacji, gdy taki obowiązek będzie wprowadzony, gdy nie będzie możliwości zachowania dystansu, gdy rodzice ucznia i uczeń będą chcieli na co dzień używać maseczki.

Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Wychowawcy klas ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia.

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

W miarę możliwości należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. W miarę możliwości, sale i węzły sanitarne powinny być wyznaczone dla poszczególnych klas w sposób umożliwiający zachowanie zasady dystansu społecznego.

W klasach IV-VIII opłaty za dożywianie będą przyjmowane tylko od uczniów lub na konto szkoły. W klasach I-III wpłaty za dożywianie/opłatę stałą będą mogli dokonać rodzice w godzinach pracy sekretariatu lub na konto szkoły.

Każdej klasie zostanie przydzielona sala lekcyjna oraz miejsce, w którym będzie przebywała podczas przerw:

Klasa 1 – sala nr 26

Klasa 2a – sala nr 28

Klasa 2b – sala nr 27

Klasa 3 – sala nr 25

Klasa 4 – sala nr 24

Klasa 5 – sala nr 30

Klasa 7 – sala nr 7

Klasa 8 – sala nr 29

podczas przerw: klasy 1-3 – hol główny na piętrze

klasa 4 – hol główny na parterze

klasa 5 – hol większy w starej części budynku na piętrze

klasa 7– świetlica, a w czasie przerw obiadowych hol główny na parterze

klasa 8 – hol mniejszy w starej części budynku

Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się przebywanie uczniów w czasie przerw na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

klasy 1-3 – plac przed szkołą, klasa 4 – boisko Orlik, czerwone klasa 7 – trybuny zewnętrzne, klasa 5 – boisko Orlik zielone, klasa 8 – trybuny zewnętrzne

W salach lekcyjnych pozostawiony jest tylko sprzęt, który można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:

zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m lub pozostawienie wolnej ławki przed stolikiem nauczyciela;

przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka;

w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela między ławkami uczniów;

w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielom maseczek, rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk – przez pracodawcę.

W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min oraz nie w czasie przerw dla uczniów klas IV-VIII.

Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

Ustala się zasady wchodzenia do szkoły i korzystania z szatni:

Klasy 1-7 wchodzą do szkoły wejściem głównym i korzystają z szatni przy holu na parterze.

Klasa 8 wchodzą do szkoły wejściem przy hali sportowej i korzysta z szatni na korytarzu przy tym wejściu.

Ustala się zasady korzystania z toalet w szkole:

klasy 1-3 (dziewczęta i chłopcy) toalety na piętrze

klasy 4-8 (dziewczęta i chłopcy) – toalety na parterze

personel – toalety przy hali sportowej

Podczas zajęć edukacyjnych nie należy przygotowywać żadnych posiłków, poczęstunków oraz nie należy organizować wspólnej degustacji potraw.

Podczas zajęć świetlicowych uczeń również powinien korzystać tylko ze swoich przyborów. W świetlicy szkolnej rozmieszczone są środki do dezynfekcji rąk. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

Podczas zajęć w świetlicy, uczniowie z różnych klas powinni zachować dystans. W przypadku braku takiej możliwości – stosuje się obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką.

Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

Godzinny pracy biblioteki są umieszczone na drzwiach wejściowych. W pomieszczaniu może przebywać jednocześnie troje dzieci. Książki, które zostały oddane, poddawane muszą być dwudniowej kwarantannie.

Przed wejściem do pracowni komputerowej obowiązuje bezwzględny nakaz dezynfekcji rąk.

Zajęcia pozalekcyjne nie powinny odbywać się w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniają wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Postanowienia końcowe

W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części IV pkt.4) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Oleśnie ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno.

Telefony stacjonarne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnie

34 3582684

34 3582673

34 3504083

Telefon alarmowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnie:

693 628 983

Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.