Szkolny Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii

13 grudnia br. odbył się  Szkolny Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii. Brali w nim udział reprezentanci  wyłonieni w eliminacjach klasowych (po sześciu uczniów w klasach II i III i po czterech w klasach V-VIII).

Dwunastka najlepszych z klas II i III rozwiązywała test ortograficzny, w którym musiała się wykazać nie tylko znajomością poprawnej pisowni, zasad pisowni, ale też umiejętnością rozwiązywania rebusów oraz trudnych zagadek.

Uczestnicy w kategorii klas V-VI i VII-VIII zmagali się  z trudnym tekstem dyktanda. Zawierało ono wyrazy z licznymi zagwozdkami ortograficznymi, np. chabeta, chaszcze, hippika, gehenna. Nie było więc  łatwo  tym bardziej, że należało  wykazać się także dobrą znajomością reguł interpunkcyjnych.

Mistrzami Ortografii w naszej szkole zostały:

Lena Karbownik  – w kategorii klas II-III

Julia Krzemińska – w kategorii klas V-VI

Karolina Maślana –  w kategorii klas VII-VIII

Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i  życzymy dalszych zwycięskich walk z „bykami” w corridach ortograficznych.

mgr Beata Rasztar

„Bezdomna Kartka” – VIII edycja

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To czas radości, zimowej refleksji i spotkań w gronie najbliższych. Już niedługo zasiądziemy przy rodzinnym stole, połamiemy się opłatkiem, wyślemy bożonarodzeniową kartkę, a w niej świąteczne życzenia. Wśród nas są jednak i tacy, którzy nie świętują w gronie rodzinnym, do których od wielu lat nie dochodzą żadne świąteczne życzenia.

Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi chcą z pomocą m.in. uczniów podarować chwilę szczęścia i świątecznych wzruszeń mieszkańcom ośrodków dla bezdomnych, najuboższych oraz uzależnionych będących pod opieką Stowarzyszenia Monar.

Co trzeba zrobić?

Wystarczy narysować, namalować, wykleić lub też sporządzić dowolną techniką kartkę świąteczną, dołączyć życzenia i… gotowe!

Uczniowie mogą przekazywać kartki do 13 grudnia (piątek) do godz. 10.00 do pani Agaty Nowak-Zawada, która zajmie się ich wysyłką.

Szkolny Konkursu Ortograficzny o tytuł ,,MISTRZA ORTOGRAFII”

Regulamin Szkolnego Konkursu Ortograficznego o tytuł ,,MISTRZA ORTOGRAFII” dla klas V-VI i VII-VIII

 Organizator: Organizatorami konkursu są nauczyciele języka polskiego uczący w klasach V – VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach

Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas V – VI i VII – VIII wyłonieni w eliminacjach klasowych. Z każdego oddziału 4 uczniów.

Cele konkursu

 1. Dbałość o czystość i piękno języka polskiego.
 2. Propagowanie idei poprawnej pisowni.
 3. Motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii.
 4. Podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji polskiej.
 5. Doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych.
 6. Kształcenie pamięci, uwagi i logicznego myślenia.
 7. Rozbudzenie w uczniach tzw. czujności ortograficznej.
 8. Wdrożenie do pracy ze słownikiem ortograficznym.

 

Przebieg konkursu:

Organizacja konkursu

 1. Przeprowadzany jest przez nauczycieli języka polskiego – panią Agnieszkę Pietrzak i Beatę Rasztar, które we własnym zakresie przygotowują teksty dyktand.
 2. Prace uczniów sprawdzać i oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły.
 3. Uczestników do konkursu wyłania nauczyciel języka polskiego (uczący w danej klasie) na podstawie wyników, jakie uczeń osiągnął z zakresu umiejętności ortograficznych.
 4. Pierwszy etap konkursu odbędzie się w dowolny wybrany przez nauczyciela dzień do 6 grudnia 2019r. Etap drugi odbędzie się 13 grudnia 2019r.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w terminie 3 dni po przeprowadzonym konkursie.
 6. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy członek komisji konkursowej przerywa pracę uczniowi i poleca mu opuszczenie sali, co jest jednoznaczne z dyskwalifikacją ucznia.
 7. Prace uczestników przechowywane są do końca roku szkolnego.

Zasady oceniania

 1. Prace konkursowe oceniać będzie komisja powołana przez organizatora konkursu.
 2. Komisja konkursowa ocenia poprawność ortograficzną i interpunkcyjną:
 1. a) Za błędy uważa się pisownię rz – ż, ó – u, h – ch, pisownię “nie” z czasownikami, przymiotnikami, rzeczownikami i przysłówkami, pisownię wyrazów wielką literą, ą – ę  z utratą dźwięczności, zmiękczenia, pisownia wyrazów złożonych i zrostów, opuszczone litery lub wyrazy, zniekształcone końcówki wyrazów.
 2. b) Błędy interpunkcyjne: trzy błędy interpunkcyjne mają wartość jednego błędu ortograficznego.
 3. c) Nie uznaje się błędów, które uczeń poprawił w następujący sposób:

             – błędna litera lub wyraz zostały przekreślone,

             – poprawna litera lub wyraz zostały zapisane nad lub obok przekreślenia.

 1. d) Wszelkie “przeróbki” liter uznaje się za błędy, uczeń nie może używać korektora i zmazywacza.

Nagrody

 1. Tytuł “Mistrza Ortografii” w kategorii kl. V – VI i VII – VIII otrzymuje uczeń, który popełnił jak najmniejszą ilość błędów (zasady oceniania pkt 2 a, b). Zostaje on przyznany podczas najbliższej uroczystej akademii.
 2. Dwóch/dwoje uczniów z klas VI – VIII, którzy popełnią najmniejszą ilość błędów, reprezentować będą szkołę w Rejonowym Dyktandzie w Kluczborku     

Uwagi ogólne dotyczące przebiegu konkursu

 1. Organizatorzy uczulają uczniów, że należy pisać wyraźnie, a błędy poprawiać przez skreślenie całego wyrazu i napisanie go ponownie.
 2. Nauczyciele czytają całe dyktando w celu zapoznania uczniów z jego treścią.
 3. Nauczyciele dyktują po kolei każde zdanie. Nie mówią, gdzie należy postawić kropkę, przecinek, wielką literę.
 4. Każde następne zdanie można dyktować po upewnieniu się, że wszystkie dzieci napisały zdanie poprzednie.
 5. Po napisaniu dyktanda nauczyciel czyta je jeszcze raz – dość wolno. Dzieci sprawdzają swoje zdania, poprawiają, uzupełniają ewentualne braki.

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Ortograficznego o tytuł ,,MISTRZA ORTOGRAFII” dla uczniów klas II i III

Cele konkursu:

 • podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych,
 • wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych,
 • motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii,
 • wyrabianie nawyku poprawnego pisania,
 • oswajanie dzieci z samodzielnym radzeniem sobie w sytuacjach trudnych ( konkurs, test, sprawdzian),
 • wyłonienie MISTRZA ORTOGRAFII klas II i III.

 

Organizacja konkursu, Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap przeprowadza nauczyciel uczący w danej klasie w dowolnym dniu do 10 grudnia 2019r.

II etap odbędzie się 13 grudnia 2019r. Ten etap jest etapem finałowym na terenie szkoły. Wyłoni on szkolnego MISTRZA ORTOGRAFII klas II i III.

Zasady ogólne konkursu:

 1. Nauczyciele wyłaniają po 4 uczniów z każdej klasy do etapu szkolnego.
 2. Uczniowie biorący udział w konkursie piszą dyktando lub rozwiązują test ortograficzny (krzyżówki, rebusy).
 3. Teksty dyktand piszą długopisem, nie wolno używać korektora. Błędnie napisaną literę skreślają i umieszczają nad nią poprawny zapis.
 4. Prace uczniów sprawdzać i oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły.
 5. Po sprawdzeniu prac zostanie wyłoniony ,,MISTRZ ORTOGRAFII” klas II i III.
 6. Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy od dyrektora szkoły podczas uroczystej akademii.
 7. Po przeprowadzonym konkursie zostanie sporządzony protokół.

 mgr Agnieszka Pietrzak